இறைவனுக்கு பிடித்தவை

இறைவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் !!

இறைவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் !! இறைவனுக்குப் பிடித்தது என்ன என்பதற்கு விளக்கம் அளிக்கும் JSK ஆன்மீகம்- அறிவுரை-இந்துமதம் முகநூல் பக்க…