இளங்கலை கல்வியுடன் 1

இளங்கலை கல்வியுடன் 1,000 மணி நேரம் தொழில் பயிற்சி….மத்திய அரசு

டில்லி: நாட்டில் உள்ள கல்வி முறை தான் வேலையில்லா திண்டாட்டத்துக்கு காரணம் என்ற விமர்சனம் எழு ந்துள்ளது. வேலைவாய்ப்புக்கு ஏற்ற…