உயிருடன் இருக்கும் போதே இறுதி சடங்கு : இப்படி ஒரு விழா