உலகில் நடைபெறும் குழந்தை திருமணத்தில் இந்தியாவின் பங்கு 33 சதவீதம்

உலகில் நடைபெறும் குழந்தை திருமணத்தில் இந்தியாவின் பங்கு 33 சதவீதம்!!

டில்லி: உலகளவில் நடைபெறும் குழந்தை திருமணத்தில் இந்தியாவில் பங்கு 33 சதவீதமாக உள்ளது. சுமார் 103 மில்லியன் இந்தியர்கள் 18…