உள்நாட்டு விமான பயனம்

உள்நாட்டு விமானப் பயணத்துக்கு இனி போர்டிங் பாசுக்கு பதில் அடையாள எண் 

டில்லி விரைவில் உள்நாட்டு விமானப் பயணத்துக்கு டிஜிட்டல் போர்டிங் பாஸ் முறை அமுலுக்கு வர உள்ளது. விமானத்தில் பயணம் செய்வோர்…