எஉதோ-2: முடியுமா? முடி உதிராமல் தடுக்க முடியுமா? -டாக்டர் பாரி

எ உ தோ-2: முடியுமா? முடி உதிராமல் தடுக்க முடியுமா? -டாக்டர் பாரி

முடியுமா? முடி உதிராமல் தடுக்க முடியுமா? : டாக்டர் த.பாரி, எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி. (டி.இ.ஆர்.எம்.), டி.டி.  இந்த கேள்விக்கு பதில் காணும்…