என். சொக்கன். தேர்தல் தமிழ்

தேர்தல் தமிழ்: துறை

என். சொக்கன் அரசாங்கத்தில் பல்வேறு அமைச்சர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சில துறைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். உதாரணமாக, வேளாண்மைத்துறைக்கு ஓர் அமைச்சர்,…

தேர்தல் தமிழ்: பெரும்பான்மை

என். சொக்கன் தேர்தலில் அதிகபட்ச வாக்கு எண்ணிக்கையைப் பெறுகிறவர்தான் வெல்வார், அப்படி அதிகப்பேர் வெல்லும் கட்சிதான் ஆட்சியமைக்கும், இது எல்லாருக்கும்…