ஏர் இந்தியா விதிகள்

அமெரிக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் செல்லும் மாணவர்களுக்கு ஏர் இந்தியாவின் புது விதி

டில்லி அமெரிக்கா மற்றும் சிங்கப்பூருக்கு மேற்கல்விக்காக செல்லும் மாணவர்கள் அந்த நாடுகளின் அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே பயணிக்க முடியும் என…