ஏழை விவசாயி

விவசாயி வீட்டு மின்சார கட்டணம் ரூ.10 கோடி ..

விவசாயி வீட்டு மின்சார கட்டணம் ரூ.10 கோடி .. மின்சார கட்டணம் அதிகமாக இருப்பதாக நுகர்வோர் ஆங்காங்கே நீதிமன்றங்களில் ஏறி நியாயம்…