ஒரு கண் பார்வை இழந்தவர் ஓட்டுனர் உரிமம் பெற முடியும்

ஒரு கண் பார்வை இழந்தவருக்கு ஓட்டுனர் உரிமம்

மதுரை: தமிழகத்தில் முதன்முறையாக, இடது கண் பார்வை இழந்த என்.ஜெ. சிராப்திநாத், 26, என்பவருக்கு, மத்திய மோட்டார் வாகன சட்டப்படி,…