ஒரு கோடி அபேஸ்! ஒரு மர்ம மரணம்! ஒரு “அதிகார” பிரமுகருக்கு சிக்கல்!

ஒரு கோடி அபேஸ்! ஒரு மர்ம மரணம்! ஒரு “அதிகார” பிரமுகருக்கு சிக்கல்!

நீயூஸ்பாண்ட்: அதிகார போட்டியில் “இடையில்” வந்த தீர்ப்பால் அதிர்ஷ்டம் அடித்தது அந்த பிரமுகருக்கு. பெரும் பொறுப்பு தனக்கு கைக்கெட்டும் தூரத்தில்…