ஒரே உபகரணத்தில் பலருக்கு ஆஞ்சியோ சிகிச்சை: கார்பரேட் மருத்துவமனைகள் அட்டூழியம்

ஒரே உபகரணத்தில் பலருக்கு ஆஞ்சியோ சிகிச்சை: மருத்துவமனைகள் அட்டூழியம்

மும்பை: மருத்துவமனைகளில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்டும் சில வகை உபகரணங்கள் மறுபயன்பாட்டுக்கு த குதியற்றதாக வகை பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும்…