கண்டறிய முடியும்

மொபைல் கேம்களைப் பயன்படுத்தி இனி ஆட்டிசம் பாதிப்பைக் கண்டறிய முடியும்

  குழந்தைகளை  மொபைல் கேம் விளையாட வைத்து அவர்கள் விளையாடும் முறையை கண்காணித்து அதன்மூலம்  ஆட்டிசம் பாதிப்பை கண்டறியும் எளிய…