கமலை கலாய்த்த பாக்யராஜ்!

தேர்தல் மன்னர்கள் –  ரஜினி, கமலை கலாய்த்த பாக்யராஜ்!

“தேர்தலில் நேரத்தில் மட்டும் வந்து போட்டியிடும் தேர்தல் மன்னர்களுக்கு உரிமை இருக்கும்போதும் கமல், ரஜினி தேர்தல் அரசியலுக்கு வருவதை தவறு…