கற்றுத்தந்த வித்யாம்மா!

கற்றுத்தந்த வித்யாம்மா!:

டி.வி.எஸ்.சோமு பக்கம்: வாழ்க்கை முழுதுமே படிப்பினை கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும். அப்படியொரு படிப்பினை வித்யாம்மா மூலம் கிடைத்தது. எல்லோருக்கும் புரியும்படி சொல்வதானால்…