கழிப்பிடம் இல்லாவிட்டால் மனைவியை விற்றுவிடுங்கள்!! நீதிபதி சர்ச்சை பேச்சு

கழிப்பிடம் இல்லாவிட்டால் மனைவியை விற்றுவிடுங்கள்!! நீதிபதி சர்ச்சை பேச்சு

டில்லி: உங்கள் மனைவிக்கு கழிப்பறை கட்டி கொடுக்க முடியாவிட்டால் அவளை விற்றுவிடுங்கள் அல்லது ஏலம் விட்டு விடுங்கள் என அவுரங்காபாத்…