கவனிக்கப்படாத காவியப்பூக்கள்

கவனிக்கப்படாத காவியப்பூக்கள் –மாதவி– துரைநாகராஜன்

அத்தியாயம்: 23      கடிதம் வரைந்தாள் மாதவி. ‘அன்புடையவர்க்கு, முதலில் உங்களை வணங்கிக் கொள்கிறேன்.  என்மீது ஏதேனும் தவறு இருந்தால் மன்னித்து…

கவனிக்கப்படாத காவியப்பூக்கள் –ஏகவதி– துரைநாகராஜன்

அத்தியாயம்: 22 ஏகவதி இல்லறவாசிகள் சுதர்சனன் வாயில் கொழுப்பு என்று  கண்களில் தெரியும் அப்பட்டமான பயத்துடன் பேசிக் கொள்கிறார்கள்.  ஆனால்,…

கவனிக்கப்படாத காவியப்பூக்கள் – ராதை – துரை நாகராஜன்

அத்தியாயம்-11                           ராதை குருஷேத்ர வீதியெங்கும் குருதி ஓடுகிறது.  பிணந்தின்னிக் கழுகுகள் ரத்தம் தோய்ந்த அலகை  சூரியனில் காய வைத்திருக்கின்றன.  கட்டுமரம்போல்…