காட்டில் சிங்க கூட்டத்தின் நடுவே

காட்டில் சிங்க கூட்டத்தின் நடுவே, குழந்தை பெற்ற பெண்!

ஜபார்பாத், குஜராத்தில் பிரசவத்துக்காக ஆம்புலன்சில் அழைத்து செல்லப்பட்ட பெண்,  நடுக்காட்டில்,  சிங்கங்கள் வழி மறித்ததால், ஆம்புலன்சிலேயே குழந்தை பெற்றார். இந்த…