கார்த்தி கட்சி பெயர் தடை மனித உரிமை காக்கும் கட்சி

கார்த்திக் கட்சி பெயருக்கு தடை?

“தேர்தல் வரும் பின்னே கார்த்திக் கட்சி துவங்குவார் முன்னே” என்பது புதுமொழி. பட வாய்ப்புகள் அருகிப்போகவே.. ஒதுங்கியிருந்த கார்த்திக் திடீரென…