கார்ல் மார்க்ஸ்

உலகின் செல்வாக்குமிக்க அறிஞர் கார்ல் மார்க்ஸ்

உலகின் செல்வாக்குமிக்க அறிஞர் கார்ல் மார்க்ஸ் கல்வியில் தேர்ந்தவர்களை எப்படி மதிப்பீடு செய்வது? பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த அறிஞர்களை சம…