காற்றுமாசை தடுக்கும் வகையில் சுத்திகரிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கும் சீனா… சிலைகளுக்கு செலவிடும் இந்தியா…

காற்றுமாசை தடுக்கும் வகையில் சுத்திகரிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கும் சீனா… சிலைகளுக்கு செலவிடும் இந்தியா…

பீஜிங்: பெருகி வரும் வாகன நெருக்கம் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் மாசினை கருத்தில் கொண்டு காற்றை சுத்திகரிக்கும் நவீன உயர்…