குணங்கள்

ராசிகளின் குணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும் முறை – மூன்றாம் பகுதி

ராசிகளின் குணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும் முறை – மூன்றாம் பகுதி ராசிகளின் குணாதிசயங்களை எளிதில் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்வதற்காக ஜோதிடத்தில் ராசி…

ராசிகளின் குணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும் முறை – இரண்டாம் பகுதி

ராசிகளின் குணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும் முறை – இரண்டாம் பகுதி ராசிகளின் குணாதிசயங்களை எளிதில் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்வதற்காக ஜோதிடத்தில் ராசி உருவங்கள் ஒரு வகையான சங்கேத…

ராசிகளின் குணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும் முறை – முதல் பகுதி 

ராசிகளின் குணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளும் முறை – முதல் பகுதி ராசிகளின் குணாதிசயங்களை எளிதில் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்வதற்காக ஜோதிடத்தில் ராசி உருவங்கள் ஒரு வகையான சங்கேத குறியீடுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இன்று முதல் பகுதியில் முதல் 3  ராசிகளை பார்ப்போம் மேஷம்…

நவக்கிரகங்களும் அவற்றின் தன்மைகள் மற்றும் குணங்களும் – முதல் பகுதி

நவக்கிரகங்களும் அவற்றின் தன்மைகள் மற்றும் குணங்களும் நவக்கிரகங்களும் அவற்றின் தன்மைகள் மற்றும் குணங்களும் பற்றிய பதிவு – முதல் பாகம்…