குர்குரே

குர்குரே மற்றும் லேஸ் பாக்கெட்டுக்களுக்கு தமிழக அரசு தடை

சென்னை நொறுக்குத் தீனிகளான லேஸ், குர்குரே போன்ற பாக்கெட்டுக்களுக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும்…