கைப்பேசி

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

ஒரு புதிய ஆய்வின் படி பாரம்பரியமாக உபயோகிக்கப்படும் நுண்ணோக்கி இல்லாத இடங்களில் கைப்பேசியை அடிப்படையாகக் கொண்ட நுண்ணோக்கியியல் மூலம் தோல்…