கோயில் நுழைவுப் போராட்டங்கள்

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – கோயில் நுழைவுப் போராட்டங்கள்

தமிழ்நாட்டில் கோயில் வழிபாட்டு மரபு பிற்காலத்தில்தான் வந்தது. தொடக்கத்தில் தமிழர்கள் நடுகல் வழிபாட்டினையே மேற்கொண்டிருந்தனர். நெருப்பை வழிபடும் சமய முறையை…