சிட்டுக்குருவி

இன்றைய காட்சிப்படம் : சிட்டுக்குருவி

சிட்டுக்குருவி அழிந்து வருகிறது என்று அதற்காகவே ஒரு தினம் வைத்த நாளில் எடுத்த புகைப்படம் படம் எடுத்தவர் திரு.நாணா, சென்னை…