சில்க் ஸ்மிதா: ஆணாதிக்கத்தால் உருகிய பொன்மேனி!

சில்க் ஸ்மிதா: ஆணாதிக்கத்தால் உருகிய பொன்மேனி!

பட்டு மேனியும், பவளக் கண்களுமாய் பவனி வந்த சில்க் ஸ்மிதா, இந்த மனித வாழ்க்கையே வேண்டாம் என்று தன்னை மாய்த்துக்கொண்டு…