சுதந்திரம் 70: இன்னும் மின்சாரம் இல்லை இந்த தமிழக கிராமத்தில்

சுதந்திரம் 70: இன்னும் மின்சாரம் இல்லை இந்த தமிழக கிராமத்தில்

  கோவை : கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள செம்புக்கரை, தூமானூர் கிராமங்களில் பெரும்பகுதியில் இப்போதும் மின்சார இணைப்பு இல்லை. இக்…