செயற்கைக் கோள்

ஈரான் செயற்கைக் கோள் முயற்சி 4 ஆம் முறையும் தோல்வி

டெகரான் அமெரிக்க எதிர்ப்பை மீறி ஈரான் நாட்டில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட செயற்கைக் கோள் 4 ஆம் முறையாகத் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது….

செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன ?

சென்ற தொடரில் எப்படி செயற்கைக்கோள் மிகச்சரியாக பூமியை சுற்றிவருகிறது என்று பார்த்தோம். இந்த வாரம் செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில்…