செல்லப்பிராணி

பஞ்சாப்: செல்லப்பிராணி, வீட்டு விலங்குகளுக்கு சிறப்பு வரி?:

லூதியானா : பஞ்சாப் மாநிலத்தில் செல்லப்பிராணிகள்  மற்றும் வீட்டு விலங்குகள் ளர்ப்போருக்கு பதிதாக வரி விதித்திருப்பதாக வெளியான தகவலை  பஞ்சாப்…

தங்க மீட்பான் நாய்: செல்லப் பிராணிகளை அறிவோம்

நம்முடையக் கவலைகளை மறந்து செல்லப் பிராணிகளுடன் விளையாடுவது பலரது வாடிக்கை. அப்படி நாம் வளர்க்கும் செல்லப் பிராணிகளின் குணாதிசயங்களை பற்றித் தெரிந்துக்…