செல்லப் பிராணி

செல்லப் பிராணி-2: டாபர்மேன் நாய்

உலகம் முழுதும் 200க்கும் மேற்பட்ட நாய் ரகங்கள் உள்ளன. காவல்துறை, ராணுவம் போன்ற முக்கியமான பணிகளில் பணியாற்றும் நாய்களுக்கு அதிக…