தனி நாடு உருவாக்கி தன்னை ராஜாவாக பிரகடனப்படுத்திய இந்தியர்!

தனி நாடு உருவாக்கி தன்னை ராஜாவாக பிரகடனப்படுத்திய இந்தியர்!

மனிதர்கள் வசிக்காத பகுதி ஒன்றை தனக்குச் சொந்தம் என கூறி, தன்னை ராஜாவாக அறிவித்துக்கொண்டிருக்கிறார் சுயாஷ் தீட்சித் என்ற இந்தியர்….