தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சூப்பர்: தமிழக அரசுக்கு விருது

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சூப்பர்: தமிழக அரசுக்கு விருது

டில்லி: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக  விருது வழங்கப்பட்டு  உள்ளது. மேலும், செயல்திறன், சுற்றுலாத்துறை ஆகியவற்றில் சிறந்த…