தமிழ் நாடு கக்கன் அமைச்சர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் Kakkan member of parliament minister

இன்று: 4: கக்கன் நினைவுதினம் (1981)

இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், தமிழக அமைச்சர் என்று பல பொறுப்புகளை வகித்த கக்கன் நினைவுதினம் இன்று. விடுதலைப் போராட்ட வீரரான…