தமிழ் நாடு தமிழக அரசின்  செயலற்ற தன்மையால் காவிரி வழக்கு  தள்ளிப் போனது!  : மணியரசன் குற்றச்சாட்டு

தமிழக அரசின்  செயலற்ற தன்மையால் காவிரி வழக்கு  தள்ளிப் போனது!  : மணியரசன் குற்றச்சாட்டு

  “தமிழக அரசின்  செயலற்ற தன்மையால்  காவிரி வழக்கு நான்கு மாதங்கள்  தள்ளிப் போயவிட்டது”  என்று காவிரி உரிமை மீட்புக்…