தவக்குல் கர்மான்

இன்று: பிப்ரவரி 7

தேவநேயப் பாவாணர் பிறந்தநாள் (1902) மிகச்சிறந்த தமிழறிஞராக விளங்கிய தேவநேய பாவாணர், நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட  நூல்களை இயற்றியுள்ளார்.  நுண்ணிய  சொல்லாராய்ச்சிகள்…