தாதா சாகிப் பால்கே

இன்று: பிப்ரவரி 16

  தெளிவத்தை ஜோசப்  பிறந்தநாள் (1934) இலங்கை மலையகப் படைப்பாளிகளில் குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளரான  தெளிவத்தை ஜோசப்  இலங்கை  பதுளை மாவட்டம்…