தீர்க்கரேகையில்

செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன ?

சென்ற தொடரில் எப்படி செயற்கைக்கோள் மிகச்சரியாக பூமியை சுற்றிவருகிறது என்று பார்த்தோம். இந்த வாரம் செயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை டிகிரி வித்தியாசத்தில்…