தொழிலகங்கள்

தொழிலகங்களில் இறக்குமதி செய்யப்படும் சீனப் பொருட்கள் பட்டியலைக் கேட்கும் அரசு

டில்லி தொழிலகங்கள் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்து வரும் பொருட்களின் பட்டியலை மத்திய  அரசு கேட்டுள்ளது. இந்திய எல்லையான லடாக்…