நண்பர்கள்! “அறம்” இயக்குநர் கவனிக்க…

பாம்புகள், நண்பர்கள்! “அறம்” இயக்குநர் கவனிக்க…

டி.வி.எஸ். சோமு பக்கம்: சமீபத்தில் அறம் இயக்குநர் கோபி நயினார், “தடுப்பூசி பாம்பை விட மோசமானது”   என்று பேசியிருக்கறார். தடுப்பூசி…