நான்சி ஆன் சிந்தியா

நான்சி ஆன் சிந்தியா நியமன எம்.எல்.ஏ.

தமிழக சட்டமன்றத்தில்15 சட்டமன்றத்தின்  நியமன எம்.எல்.ஏ வாக ஆங்கிலோ இந்தியர் டாக்டர் நான்சி ஆன் சிந்தியா பிரான்சிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான…