நான் எப்போது மீண்டு வருவேன்? பாவனா உருக்கம்!

நான் எப்போது மீண்டு வருவேன்? பாவனா உருக்கம்!

கொச்சி, துயரங்களையும் தோல்விகளையும் அனுபவித்தவள் நான். அவற்றிலிருந்து நான் எப்போது மீண்டு வருவேன் என்று நடிகை பாவனா உருக்கமாக கூறியுள்ளார்….