நாற்று நட வாரிங்களா?

நாற்று நட வாரிங்களா?

தமிழக விவசாயி குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமே நெல் பயிரிடுதல்தான். கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு விவசாய குடும்பத்தினரும்,   நல்லமுறையில் பயிர் விளைந்து நாடு…