பட்டினியால் வாடும் மக்கள் பட்டியல்: இந்தியாவுக்கு எத்தனையாவது இடம்?

பட்டினியால் வாடும் மக்கள் பட்டியல்: இந்தியாவுக்கு எத்தனையாவது இடம்?

டில்லி, பட்டினியால் வாடும் மக்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 100வது இடத்தில் உள்ளது. உலகளவில் பட்டினியால் வாடும்…