பாரதியை மேற்கோள்காட்டி அழைப்பு

இளைஞர்களை அரசியலுக்கு அழைக்கும் கமல்ஹாசன்..

மூத்தவர்கள்தான் இன்ன மும் அரசியலை தோளில் தூக்சி சுமந்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனா லும் பெரும்பாலான கட்சிகளில் இளைஞர் அணி என்ற அமைப்பு…