பின்தங்கி

தமிழகம் பின்தங்கியிருப்பது தலைகுனிவே! ராமதாஸ்

சென்னை, தொழில் நடத்த உகந்த இந்திய மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 18வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.  உலக வங்கியும் மத்திய அரசின் தொழில் கொள்கை…