பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் ‘படு தோல்வி:’ ஆர்டிஐயில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்

பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் ‘படு தோல்வி:’ ஆர்டிஐயில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்

டில்லி: மத்திய அரசின் பயிர் காப்பீடு திட்டமான பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனாவில் இருந்து 84 லட்சத்திற்கும் மேலான…