பிரிட்டிஷ் பிரதமமந்திரி

பிரிட்டிஷ் பிரதமர் தெரேசா மே

(கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் முகநூல் பதிவு) பிரிட்டிஷ் பிரதமராக மார்கரட் தாட்சருக்கு பிறகு தெரேசா மே பெண் பிரதமராகியிருக்கிறார். இந்தப்…