பிளாஸ்டிக் மாசு

உலகில் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் மூலம் மாசு உண்டாக்கும் கோகா கோலா

வாஷிங்டன் உலகெங்கும் உள்ள நாடுகளில் பிளாஸ்டிக் மூலம் அதிக அளவில் மாசு உண்டாக்கும் நிறுவனம் கோகா கோலா என மீண்டும்…