பீகார் வெள்ள பாதிப்புக்கு குடிகார எலிகள் தான் காரணமாம்